4. บทกำหนดโทษ

 ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องรับโทษตามลักษณะความผิด ซึ่งโทษมีทั้งโทษปรับและ จำคุก และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องมีโทษปรับรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น

กรณี

บทกำหนดโทษ

ผู้ที่ต้องรับโทษ

ไม่จัดให้มีการทำบัญชีตามหน้าที่ที่ พระราชบัญญัตินี้กำหนด และตามวัน เริ่มทำบัญชีที่กำหนด
 
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับ เป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพัน บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ไม่จัดทำงบการเงินและยื่นงบ การเงินภายในเวลาที่กำหนด
 
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
 
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ไม่จัดให้งบการเงินได้รับการตรวจ สอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต
 
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ไม่ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การลงบัญชี ให้แก่ผู้ทำบัญชีให้ ถูกต้อง
 
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด
  ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 
 
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ไม่จัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผล การดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินตามความ เป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
 
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 
ผู้กระทำความผิด
ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น หรือทำให้ สูญหาย ทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งบัญชี หรือเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการลง บัญชี
 
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
 
ผู้กระทำความผิด


ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลง รายการในบัญชี หรืองบการเงิน หรือ แก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ ลงบัญชีเพื่อให้ผิดความเป็นจริง
 
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  ผู้กระทำความผิด


ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
 

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณตระกูล 
02-2747681    01-9895257    01-4046650 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
550/14 ซอยสิทธิปัญญา   ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กทม.10320

E-mail address :  jtaccounting@tahitech.com     tragoon@anet.net.th    HomePage