สถานีที่ให้บริการขนส่งสินค้าห่อวัตถุทางรถไฟ

เขตกรุงเทพมหานคร

สถานี

โทรศัพท์องค์การ "ทศท"

โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ

กรุงเทพ - 824-5226 , 5283
สามเสน 0-2241-4238 824-5260
ชท.บางซื่อ 1 0-2587-4613 821-5171
ชท.บางซื่อ 2 - 821-5173
ดอนเมือง 0-2566-2957 824-5003
รังสิต - 824-5004
ธนบุรี 0-2411-3102 828-5106
บางบำหรุ - 821-5195
การคิดค่าระวาง
ค่าระวาง = อัตราค่าระวางด่วน + ค่าธรรมเนียม 20 % ของอัตราค่าระวางด่วน( ขั้นต่ำ 20 บาท )
สินค้าทั่วไป คิดอัตราค่าระวางด่วน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50.00 บาท
สินค้ากลุ่มเครื่องไฟฟ้า โลหะ นุ่น โฟม พลาสติก เฟอร์นิเจรอ์ เครื่องเซ่น เครื่องจักรสาน คิดอัตราค่าระวางด่วน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 80.00 บาท
การส่ง รถจักรยานยนต์ ที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อให้ส่งโดยวิธี สัมภาระ จะส่งแบบห่อวัตถุด่วนไม่ได้
ขนาดของห่อวัตถุ เครื่องล้อเลื่อน และสัตว์มีชีวิต
ขนาดไม่เล็กกว่า 20 x 14 x 6 เซนติเมตร
หรือกินเนื้อที่ในทางราบไม่น้อยกว่า 280 ตร.ซม.
และสูงไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร
ขนาดไม่เกินกว่า 2.50 x 1.00 x 0.80 เมตร
หรือกินเนื้อที่ในทางราบไม่น้อยกว่า 2 ตร.ม.
และสูงไม่เกินกว่า 1 เมตร
หากมีขนาดไม่เกินกว่าที่กำหนดแต่มีน้ำหนักเกินกว่า 200 กก. และไม่เกิน 1,000 กก. จะต้องจัดส่งไปกับขบวนรถสินค้า
และถ้าน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กก. จะต้องจัดส่งไปประเภทเหมาคัน