ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

เมื่อลูกจ้างออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง
1.ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน    ของรัฐ    ได้ทั่วประเทศตามความสะดวก
2.ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่สำนักงานจัดหางานที่ไปขึ้นทะเบียน


เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนและขอรับประโยชน์ทดแทน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาบัตรประกันสังคม(ถ้ามี)
4. แบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
5. แบบคำขอประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
6. หนังสือรับรองการออกจากงาน  หรือสำเนาแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้้ประกันตน(สปส 6-09) หรือ
    คำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน
7.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อผู้ประกันตนและเลขที่บัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ใน 6 ธนาคาร คือ
 1.ธนาคารกรุงไทย   2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  3.ธนาคารกรุงเทพ  4.ธนาคารไทยพาณิชย์    5.ธนาคารทหารไทย   6.ธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ(อายุไม่ครบ 55 ปี บริบูรณ์)
2. สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
3. จ่ายเงินสบทบกรณีว่างงาน ครบ  6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงานจากนายจ้างรายสุดท้าย
4. มีระยะการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

5. ภายในปีปฏิทินเดียวกัน ต้องไม่เคยใช้สิทธิ ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากถุกเลิกจ้าง
    หรือสมัครใจลาออก หรือ ใช้ สิทธิแล้ว แต่ยังไม่ครบ
6. ต้องไม่ถูกเลิกจ้าง ด้วยสาเหตุ ต่อไปนี้
      6.1 ทุจริตต่อหน้าที่
      6.2 กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
      6.3จงใจทำนายจ้างเสียหาย
      6.4ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง
      6.5ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
      6.6ประมาท เลินเล่อ เป็นเหตุให้ นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
      6.7รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด
7. ต้องมีความสามารถทำงาน พร้อมที่จะทำงานที่เี่หมาะสมตามที่จัดหาให้ หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
    และได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ  โดยต้องไปรายงานตัว ไม่น้อยกว่า เดือนละครั้ง

สิิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ลาออกจากงาน ได้รับประโยชน์ทดแทน ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง
   ครั้งละ  ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 1 ปี ปฏิทิน
2.ถูุกเลิกจ้าง       ได้รับประโยชน์ทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
   ครั้งละ ไม่เกิน 180 วัน ภายใน 1 ปี ปฏิทิน


ระยะเวลาในการดำเนินการ
1. ผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนหางานภายใน 30 วัน นับจากวันว่างงาน จะได้ผลประโยชน์ืทดแทน ครบตามสิทธิ
2. ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนเกิน 30 วัน นับจากวันว่างงานจะได้ผลประโยชน์ทดแทนตามสิทธิที่เหลือนับจากวันขึ้นทะเบียน


วิธีการรับเงิน
  
รับเงินประโยชน์ทดแทนเป็นรายเดือน โดยโอนผ่านธนาคารของผู้ประกันตน
   หลังจากมีการรายงานตัวที่สำนักจัดหางานตามที่กำหนด


8.สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานเมื่อ
  
8.1 กลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ
  8.2 ปฏิเสธงาน หรือ ปฏิเสธการฝึกงาน ที่จัดหาให้
  8.3 ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด