บริษัท สำนักงานเจริญการบัญชี จำกัด
รับทำบัญชี แบบครบวงจร

ต้องการรับพนักงานเพิ่ม
ตำแหน่งพนักงานบัญชีวุฒิปริญญาตรีหลายตำแหน่ง
ติดต่อ

02-277-1430   02-2777-910   02-277-7908   02-275-7048 

การจดจัดตั้ง หจก./บจก. 
หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์
1.จองชื่อ
2.จดบริคณห์สนธิ
3.จดจัดตั้งนิติบุคคล

หน่วยงานกรมสรรพากร
1.ขอหมายเลขนิติบุคคล
2.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

หน่วยงานประกันสังคม
ขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้าง

หน่วยงานธนาคาร
ทำรายงานการประชุมจัดเอกสารเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

ทางบริษัทจะให้ความรู้พื้นฐานการวางระบบบัญชีการเงิน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสามารถตกลงกันได้ในราคาพิเศษ
กรุูณาติดต่อคุณประมุข   ที่หมายเลขโทรศัพท์

081-8259371   086-3052129
089-9232454

02-2771430   02-2777910   02-2777908   02-2757048 

การทำงานและการคิดค่าบริการจัดทำบัญชี
1.ทุกๆวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไปจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสาร
2.จะยื่นภาษี ภงด. 1,3,53 ทุกวันที่7 ของเดือนถัดไปให้
3.จะยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปให้
4.จะยื่นประกันสังคม ทุกวันที่ 15 ของเดืือนถัดไปให้ลูกค้า
5.จะทำรายงานงบการเงินประจำเดือน(สะสม) ให้ลูกค้าทุกเดือน
6.จะทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) ให้ลูกค้า
7.จะทำภาษีเงินได้นิติยบุคคลประจำปี (ภงด.50)ให้ลูกค้า
8.จะไปชี้แจงให้ทุกครั้งที่มีปัญหากับหน่วยงานราชการ
9.ทางสำนักงานจะไม่คิดค่าเซ็นต์จัดทำบัญชีตอนสิ้นปี
10.ค่าธรรมเนียมิชาชีพตรวจสอบ จะเสียปีละ 1 ครั้ง
11.ค่าบริการประจำเดือน ประมาณ 2,500  บาท

โดยจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ(ยกเว้น)งานนิติกรรมทั่วๆไป
ติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 24.00 น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุูณาติดต่อคุณประมุข   ที่หมายเลขโทรศัพท์

081-8259371   086-3052129
089-9232454

02-2771430   02-2777910   02-2777908   02-2757048 

ช่วงแรกถ้าลูกค้ายังไม่ดำเนินกิจการ
ทางสำนักงานจะยื่นแบบภาษีโดยไม่คิดค่าบริก
าร

รับจ้างทำบัญชีพร้อมตรวจสอบบัญชี    รับปรึกษาความและว่าความทั่วประเทศไทย

 รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม
รับจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับคณะบุคคล  ร้านค้า  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รับจดเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับบริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,ภ.ธ.40 รายเดือน
 รับบริการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รายเดือน
รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51
รับดำเนินการแบบครบวงจรธุรกิจ   เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ของกระทรวงพาณิชย์

ระบบที่จัดทำใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลตามมาตราฐานของกรมสรรพากรกำหนด 

 แสดงงบกำไร(ขาดทุน)รายเดือน เพื่อใช้วิเคระห์งบการเงิน

ดยจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนแบบประหยัดสุดสุด

บริษัท สำนักงานเจริญการบัญชี จำกัด
081-8259371   086-3052129
089-9232454

02-2771430   02-2777910   02-2777908   02-2757048 
โทรสาร   02-2757049 , 02-2775710 

HomePage